Zneškodňovanie materiálov obsahujúcich azbest

Azbest je skupina vláknitých minerálov vyskytujúcich sa v zemskej kôre. Sú to neprchavé a chemicky stabilné materiály s vysokou pevnosťou v ťahu, dobrou ohybnosťou a odolnosťou voči plameňu.

Výroba azbestocementových materiálov na Slovensku skončila rokom 1998. Vyrábali sa plošné dosky s tepelnými a protihlukovými izolačnými vlastnosťami, strešná krytina, vodovodné a kanalizačné rúry, dlaždice, protipožiarne omietky a nástreky, izolačné lepenky, tesniace a filtračné materiály.

V konštrukciách budov sa môžu vyskytnúť dva základné druhy azbestových materiálov. Prvú skupinu tvoria krehké drobivé materiály slabo viažuce azbestové vlákna použité formou striekaných izolácií, ako i tepelné izolácie rozvodov tepla a bojlerov. Pri poškodení týchto materiálov počas údržby, opráv a demolačných prác môžu byť azbestové vlákna uvoľnené do ovzdušia vo vysokých koncentráciách. Druhú skupinu tvoria kompaktné materiály, v ktorých sú azbestové vlákna pevne viazané a pri normálnom používaní nie sú z nich vlákna uvoľňované. Vlákna sa môžu uvoľňovať pri mechanických operáciách ako je drvenie, pílenie, obrusovanie, vŕtanie alebo demolácie. Podobne vplyvom erózie, klimatických podmienok a starnutím môže dochádzať k uvoľňovaniu vlákien.

Inhalácia azbestových vlákien je spojená s tromi hlavnými zdravotnými poruchami: azbestózou pľúc, rakovinou pľúc a mezoteliómom (je to nádor postihujúci pohrudnicu). U ľudí vystavených kontaminácii sa vo vyššej miere vyskytovala aj rakovina zažívacieho traktu a hrtana.